Language of document :

Žaloba podaná 29. septembra 2006 - Spee/Europol

(Vec F-121/06)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: David Spee (Rijswijk, Holandsko) (v zastúpení: D. C. Coppens, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Europolu z 5. júla 2006,

zaviazať Europol, aby priznal žalobcovi dva platové stupne s účinnosťou od 1. novembra 2005,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca napáda rozhodnutie, ktorým sa mu priznalo zvýšenie platu zodpovedajúce len jednému z platových stupňov upravených v článku 29 služobného poriadku zamestnancov Europolu, pretože sa domnieva, že mal právo na zvýšenie platu zodpovedajúce dvom platovým stupňom.

Tvrdí, že Europol zohľadnil nielen hodnotenie podľa článku 29 služobného poriadku zamestnancov Europolu, ale aj hodnotenie, ktoré stanovuje článok 28 tohto služobného poriadku. Týmto konaním správa uplatnila so spätnou účinnosťou dokument z 24. marca 2006 nazvaný "Policy on the Determination of Salary Scale and Incremental Points of Europol Staff" (Postupy určovania platových tried a platových stupňov pre zamestnancov Europolu), čím porušila zásadu právnej istoty.

Okrem toho žalobca tvrdí, že aj keby správa mala právo zohľadniť obidve hodnotenia, použitá metóda je aritmeticky nesprávna a nevýhodná pre zamestnanca.

____________