Language of document :

Žaloba podaná dne 23. října 2006 - Timmer v. Účetní dvůr

(Věc F-123/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marianne Timmer (Saint Sauves d'Auvergne, Francie) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit všechny hodnotící zprávy žalobkyně vypracované p. L.;

zrušit související nebo následná rozhodnutí, včetně rozhodnutí týkajícího se jmenování p. L.;

nařídit náhradu majetkové újmy ve výši ztráty příjmu, která žalobkyni vznikla v porovnání se situací, ve které by se nacházela, pokud by bývala byla povýšena pokaždé, kdy by teoreticky povýšena bývala být mohla během doby, kterou odpracovala pod vedením p. L.;

nařídit náhradu nemajetkové újmy a zdravotních následků, které žalobkyni vznikly v důsledku výše uvedených protiprávních jednání, ve výši 250 000 euro;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně nejprve uplatňuje, že její služební postup byl zastaven a že byla zbavena služby, aby její nadřízený mohl pokračovat v protiprávním výkonu svých funkcí. Prodlení s podáním žaloby je způsobeno tím, že žalobkyně se dozvěděla o tom, že rozhodnutí o jejím služebním postupu jsou protiprávní, až v okamžiku, kdy zjistila některé nové skutečnosti, které postihují platnost jejích hodnotících zpráv, tedy zejména: i) dvojí porušení článku 11a služebního řádu jejím nadřízeným; ii) nedostatečný počet let služby jejího nadřízeného v okamžiku jeho jmenování; iii) protiprávnosti v rámci výběrového řízení CC/LA/18/82; iv) protiprávní obsazení pracovního místa, které bývala mohla obsadit žalobkyně; v) osobní zájem jejích nadřízených; vi) opomenutí disciplinárních opatření.

Žalobkyně krom toho uplatňuje jednak neexistenci odůvodnění rozhodnutí, která se jí týkají, která byla přijata generálním tajemníkem Účetního dvora, a jednak protiprávnosti v rámci rozhodovacích postupů generálního tajemníka Účetního dvora.

____________