Language of document :

23. oktoobril 2006 esitatud hagi - Timmer versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-123/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marianne Timmer (Saint Sauves d'Auvergne, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hageja nõuded

tühistada kõik L.-i poolt koostatud hageja karjääriarengu aruanded;

tühistada sellega seotud ja/või sellele järgnevad otsused, sh L.-i ametisse nimetamise otsus;

kohustada kostjat hüvitama hagejale sissetuleku kaotuse näol tekkinud kahju ulatuses, mis tekkis võrreldes olukorraga, kui hagejat oleks edutatud igal võimalusel tema töötamise aja jooksul L.-i alluvana;

kohustada kostjat hüvitama eespool nimetatud rikkumiste tõttu hagejale tekkinud mittevaraline kahju ja tagajärjed tema tervisele 250 000 euro ulatuses;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks väidab hageja kõigepealt, et tema karjääri takistati kuni teenistusest vabastamiseni selleks, et võimaldada tema ülemusel jätkata õigusvastaselt oma ametis. Hagi hilinenud esitamine on tingitud sellest, et hageja sai tema karjääri kohta tehtud otsuste õigusvastsusest teada alles teatud uute asjaolude selgumisega tema karjääriarengu aruannete õiguspärasuse kohta, milleks on eelkõige i) personalieeskirjade artikli 11a rikkumine kahel korral tema ülemuse poolt, ii) ebapiisav tööstaaž ülemuse ametisse nimetamisel, iii) rikkumised konkursi CC/LA/18/82 raames, iv) ametikoha, mis oleks pidanud antama hagejale, täitmine õigusvastaselt, v) ülemuste isiklik huvi, vi) distsiplinaarmeetmete võtmata jätmine.

Lisaks väidab hageja ühelt poolt, et teda puudutavad kontrollikoja peasekretäri otsused on täielikult põhjendamata, ja teiselt poolt, et viimase poolt teostatud otsuste tegemise menetlustes esinevad rikkumised.

____________