Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 23. oktobrī - Timmer pret Revīzijas palātu

(lieta F-123/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Marianne Timmer, Saint Sauves d'Auvergne (Francija) (pārstāvis - F. Rollinger, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Prasītājas prasījumi:

atcelt visus novērtējuma ziņojumus, ko L. ir sagatavojis attiecībā uz prasītāju;

atcelt saistītos un/vai turpmākos lēmumus, to skaitā lēmumu par L. iecelšanu amatā;

piespriest atlīdzināt materiālo kaitējumu to zaudēto ienākumu apmērā, ko prasītāja būtu guvusi gadījumā, ja viņa būtu bijusi paaugstināta amatā ikreiz, kad viņa teorētiski varēja tikt paaugstināta laika posmā, kad viņa strādāja L. pakļautībā;

piespriest samaksāt EUR 250 000 kā atlīdzību par morālo kaitējumu un prasītājas veselības problēmām, ko radīja iepriekš minētie pārkāpumi;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītāja vispirms norāda, ka viņas karjera ir tikusi kavēta, izslēdzot viņu no dienesta, lai viņas priekšnieks varētu turpināt nelikumīgi pildīt viņas pienākumus. Prasība tika iesniegta ar nokavēšanos, jo to, ka lēmumi par prasītājas karjeru ir pretlikumīgi, viņa uzzināja tikai pēc tam, kad viņai bija kļuvuši zināmi daži jauni fakti, kas ietekmē viņas novērtējuma ziņojumu spēkā esamību, proti, i) viņas priekšnieks divas reizes nav ievērojis Civildienesta noteikumu 11.a pantu; ii) viņas priekšniekam iecelšanas laikā ir bijis nepietiekams darba stāžs; iii) konkursā CC/LA/18/82 ir pieļauti pārkāpumi; iv) amatā, ko varēja ieņemt prasītāja, pretlikumīgi bija iecelta cita persona; v) viņas priekšnieku personīga ieinteresētība; vi) disciplināro pasākumu nepiemērošana.

Turklāt prasītāja norāda, ka, pirmkārt, lēmumos, ko attiecībā uz viņu ir pieņēmis Revīzijas palātas ģenerālsekretārs, nav norādīts nekāds pamatojums un, otrkārt, minētā ģenerālsekretāra īstenotajās lēmuma pieņemšanas procedūrās ir pieļauti pārkāpumi.

____________