Language of document :

Beroep ingesteld op 23 oktober 2006 - Timmer / Rekenkamer

(Zaak F-123/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marianne Timmer (Saint Sauves d'Auvergne, Frankrijk) (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Europese Rekenkamer

Conclusies

nietigverklaring van alle beoordelingsrapporten van verzoekster die door L. zijn opgesteld;

nietigverklaring van de daarmee verband houdende en/of latere besluiten, daaronder begrepen het besluit houdende aanstelling van L.;

veroordeling tot vergoeding van de materiële schade bestaande in het verlies aan inkomsten dat verzoekster heeft geleden in vergelijking met de situatie waarin zij zich zou hebben bevonden indien zij gedurende de periode dat zij onder L. werkzaam was telkens wanneer dat theoretisch mogelijk was, was bevorderd;

veroordeling tot betaling van een bedrag van 250 000 EUR ter vergoeding van de immateriële schade en de gevolgen die bovenvermelde onwettigheden voor de gezondheid van verzoekster hebben gehad;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep stelt verzoekster in de eerste plaats dat haar loopbaan is geblokkeerd en dat zij zelfs uit de dienst is verwijderd om haar meerdere in staat te stellen, de onrechtmatige uitoefening van zijn functie voort te zetten. De vertraagde instelling van het beroep is te wijten aan het feit dat verzoekster pas had vernomen dat de besluiten over haar loopbaan onwettig waren toen bepaalde nieuwe feiten werden ontdekt die de geldigheid van haar beoordelingsrapporten aantasten, namelijk, onder meer: i) een tweevoudige niet-inachtneming van artikel 11 bis van het Statuut door haar meerdere; ii) dat haar meerdere bij zijn aanstelling onvoldoende anciënniteit in de dienst had; iii) onwettigheden in het kader van vergelijkend onderzoek CC/LA/18/82; iv) onwettige vervulling van een ambt dat verzoekster had kunnen vervullen; v) persoonlijk belang van haar meerderen, vi) verzuim van tuchtmaatregelen.

Verzoekster stelt voorts dat de besluiten die de secretaris-generaal van de Rekenkamer jegens haar heeft genomen in het geheel niet zijn gemotiveerd en dat de door hem gevolgde besluitvormingsprocedures onwettigheden vertonen.

____________