Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 października 2006 r. - Timmer przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-123/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marianne Timmer (Saint Sauves d'Auvergne, Francja) (przedstawiciel: F. Rollinger, avocat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy

Żądania strony skarżącej

uchylenie wszystkich sprawozdań z oceny skarżącej sporządzonych przez M.L.;

uchylenie decyzji mających związek z lub następujących po decyzji o powołaniu M.L., jak i samej tej decyzji;

zasądzenie odszkodowania równego utracie dochodów jaka wystąpiła w stosunku do sytuacji, w której skarżąca byłaby awansowana za każdym razem kiedy teoretycznie było to możliwe w okresie jej pracy pod kierownictwem M.L.;

zasądzenie zadośćuczynienia w wysokości 250 000 EUR za krzywdę i uszczerbek na zdrowiu skarżącej spowodowane przez ww. naruszenia prawa;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi przede wszystkim, że jej kariera była utrudniana, aż do wydalenia jej ze służby po to by pozwolić jej przełożonej na kontynuację bezprawnego pełnienia funkcji. Opóźnienie w złożeniu skargi spowodowane jest tym, że skarżąca dowiedziała się o tym, że decyzje dotyczące jej kariery były niezgodne z prawem dopiero wtedy, gdy ujawnione zostały nowe okoliczności faktyczne, które mają wpływ na zgodność z prawem jej sprawozdań z oceny tj. w szczególności: i) podwójne naruszenie art. 11 a regulaminu pracowniczego przez jej przełożoną, ii) niewystarczający staż pracy przełożonego przy jego powołaniu, iii) niezgodne z prawem działania w ramach konkursu CC/LA/18/82; iv) bezprawne zajmowanie stanowiska, które mogła zajmować skarżąca, v) interes osobisty przełożonych, vi) pominięcie postępowania dyscyplinarnego.

Skarżąca podnosi ponadto całkowity brak uzasadnienia decyzji jej dotyczących wydanych przez sekretariat generalny Trybunału Obrachunkowego oraz naruszenia prawa w prowadzonych przez ten ostatni postępowaniach prowadzących do wydania decyzji.

____________