Language of document :

Žaloba podaná 23. októbra 2006 - Timmer/Dvor audítorov

(Vec F-123/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marianne Timmer (Saint Sauves d'Auvergne, Francúzsko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Návrhy žalobkyne

zrušiť všetky hodnotenia služobného postupu žalobkyne, ktoré vypracoval p. L.,

zrušiť súvisiace a/alebo nadväzujúce rozhodnutia, vrátane rozhodnutia o vymenovaní p. L.,

uložiť povinnosť nahradiť majetkovú ujmu zodpovedajúcu strate príjmu, ktorá vznikla žalobkyni v porovnaní so situáciou, v ktorej by sa nachádzala, ak by bola povýšená zakaždým, keď v období vykonávania svojho zamestnania pod vedením p. L. mohla byť teoreticky povýšená,

uložiť povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu a ujmu na zdraví vo výške 250 000 eur spôsobenú žalobkyni dôsledkom uvedeného protiprávneho konania,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa najprv uvádza, že jej služobný postup bol zastavený, a bola uvoľnená zo služby preto, aby jej nadriadenému bolo umožnené naďalej protiprávne vykonávať jeho funkciu. Oneskorené podanie žaloby je spôsobené skutočnosťou, že žalobkyňa sa dozvedela o tom, že rozhodnutia o jej služobnom postupe sú protiprávne až po zistení určitých nových skutočností, ktoré majú vplyv na platnosť správ o jej hodnotení, a to najmä: i) dvojnásobné porušenie článku 11a služobného poriadku jej nadriadeným; ii) nedostatočný počet odpracovaných rokov jej nadriadeného v okamihu jeho vymenovania; iii) protiprávnosť v rámci výberového konania CC/LA/18/82; iv) protiprávne vykonávanie funkcie, ktorú mohla vykonávať žalobkyňa; v) osobný záujem jej nadriadených; vi) absencia disciplinárnych opatrení.

Žalobkyňa sa navyše odvoláva jednak na neodôvodnenie rozhodnutí, ktoré sa jej týkajú a ktoré boli prijaté generálnym tajomníkom Dvoru audítorov, a jednak na protiprávnosť rozhodovacích postupov generálneho tajomníka Dvoru audítorov.

____________