Language of document :

Talan väckt den 23 oktober 2006 - Timmer mot revisionsrätten

(Mål F-123/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marianne Timmer (Saint Sauves d'Auvergne, Frankrike) (ombud: advokaten Rollinger)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara de av sökandens betygsrapporter som har upprättats av M.L.,

ogiltigförklara de därmed sammanhängande eller de följande besluten, inklusive beslutet om utnämningen av M.L.,

förplikta svaranden att ersätta den ekonomiska skada som motsvarar den förlorade inkomst som sökanden har drabbats av i förhållande till den situation hon skulle ha befunnit sig i om hon hade befordrats varje gång som hon teoretiskt hade kunnat bli befordrad under den tjänstgöringsperiod då hon var verksam under ledning av M.L.,

förplikta svaranden att ersätta sökanden med 250 000 euro för den ideella skada och de följder för hälsan som sökanden drabbats av till följd av ovannämnda rättsstridigheter, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin ansökan gör sökanden först gällande att hon har förhindrats att göra karriär och till och med fråntagits sin tjänst för att göra det möjligt för hennes överordnade att fortsätta sin rättsstridiga tjänsteutövning. Dröjsmålet med att väcka talan beror på att sökanden inte fick kännedom om att besluten om hennes tjänsteutövning var rättsstridiga förrän nya faktiska omständigheter uppdagats, vilka påverkar giltigheten av hennes betygsrapporter. Det rör sig om bland annat i) ett dubbelt åsidosättande av artikel 11a i tjänsteföreskrifterna av hennes överordnade, ii) en otillräcklig tjänstetid för hennes överordnade vid utnämnandet, iii) rättsstridigheter inom ramen för utttagningsprovet CC/LA/18/82, IV) det rättsstridiga innehavet av en tjänst som hade kunnat innehas av sökanden, v) hennes överordnades personliga intressen och vi) underlåtenheten att vidta disciplinära åtgärder.

Sökanden åberopar därutöver, dels att de beslut som avser henne och som har antagits av revisionsrättens generalsekreterare helt saknar motivering, dels att det har förekommit rättsstridigheter i de beslutsförfaranden som har följts av nämnda person.

____________