Language of document :

Žaloba podaná dne 3. listopadu 2006 - H v. Rada

(Věc F-127/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: H (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Rady ze dne 15. března 2006 o nuceném odchodu žalobkyně do důchodu dne 31. března 2006 v části, ve které jí přiznává příspěvek v invaliditě podle čl. 78 prvního pododstavce služebního řádu;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, která odešla do důchodu ke 30. dubnu 2003 z důvodu své invalidity byla dne 1. listopadu 2004 přijata zpět. Po několika nepřítomnostech z důvodu nemoci ji Rada opět nechala odejít do důchodu a přiznala jí příspěvek v invaliditě stanovený čl. 78 prvním pododstavcem služebního řádu, a to od 1. dubna 2006.

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje, že se Výbor pro otázky invalidity nevyslovil k původu její nemoci nebo k případné spojitosti zhoršení její nemoci s pracovními podmínkami. Za těchto podmínek neměla Rada poznatky nezbytné pro stanovení toho, zda má žalobkyně nárok na příspěvek stanovený čl. 78 prvním pododstavcem služebního řádu nebo na příspěvek stanovený v pátém pododstavci téhož článku. Volba Rady, která je pro žalobkyni méně příznivá, je tak protiprávní.

Mimoto, podle žalobkyně je napadené rozhodnutí postiženo zjevně nesprávným posouzením, co se týče povahy její nemoci, která se značně zhoršila opětovným nástupem do práce a stresem spojeným s odbornými funkcemi.

____________