Language of document :

3. oktoobril 2006 esitatud hagi - H versus nõukogu

(Kohtuasi F-127/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: H (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada nõukogu 15. märtsi 2006. aasta otsus saata hageja nõukogu algatusel alates 31. märtsist 2006 pensionile osas, milles sellega määratakse hagejale invaliidsuspension personalieeskirjade artikli 78 esimese lõigu alusel;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja saadeti alates 30. aprillist 2003 invaliidsuse tõttu pensionile ning võeti 1. novembril 2004 uuesti tööle. Pärast korduvaid haiguse tõttu töölt puudumisi saatis nõukogu hageja uuesti pensionile ning määras talle alates 1. aprillist 2006 personalieeskirjade artikli 78 esimeses lõigus ette nähtud invaliidsuspensioni.

Oma hagi toetuseks väidab hageja, et töövõimetuskomitee ei käsitlenud tema haiguse põhjust ega võimalikku seost tema haiguse süvenemise ja töötingimuste vahel. Neil asjaoludel ei olnud nõukogul vajalikke andmeid määratlemaks seda, kas hagejal oli õigus personalieeskirjade artikli 78 esimeses lõigus või sama artikli viiendas lõigus ette nähtud toetusele. Nõukogu poolt tehtud hageja suhtes ebasoodsam valik on õigusvastane.

Lisaks on hageja sõnul otsuses ilmne hindamisviga tema haiguse laadi osas, mis süvenes uuesti tööle asumisel ja tema tööülesannetega kaasneva stressi tõttu.

____________