Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 3. novembrī - H pret Padomi

(lieta F-127/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: H (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes 2006. gada 15. marta lēmumu, ar kuru tā pēc savas iniciatīvas nolemj prasītāju pensionēt sākot ar 2006. gada 31. martu un saskaņā ar Civildienesta noteikumu 78. panta 1. punktu tai piešķirt invaliditātes pabalstu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja pamatojoties uz darba nespēju 2003. gada 30. aprīlī tika pensionēta un 2004. gadā no jauna pieņemta darbā. Vairāku darba kavējumu slimības dēļ rezultātā Padome to atkal pensionēja un sākot no 2006. gada 1. aprīļa piešķīra invaliditātes pabalstu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 78. panta 1. punktu.

Prasītāja uzskata, ka invaliditātes komisija nav izteikusi viedokli par viņas slimības cēloni vai stāvokļa pasliktināšanās saistību ar darba apstākļiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, Padomes rīcībā neesot bijis pietiekami daudz faktu, lai atzītu, vai viņai ir tiesības uz Civildienesta noteikumu 78. panta 1. punktā vai 78. panta 5. punktā paredzēto pabalstu. Padomes izdarītā izvēle, kas prasītājai ir nelabvēlīgāka, esot prettiesiska.

Turklāt apstrīdētajā lēmumā esot pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā attiecībā uz slimības raksturu, kuru varētu būt pasliktinājusi darba atsākšana un ar profesionālajiem uzdevumiem saistītais stress.

____________