Language of document :

Talan väckt den 3 november 2006 - H mot rådet

(Mål F-127/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: H (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

upphäva rådets beslut av den 15 mars 2006 att på eget initiativ pensionera sökanden med verkan från den 31 mars 2006 i den del sökanden beviljas invaliditetsersättning enligt artikel 87 första stycket i tjänsteföreskrifterna,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden som pensionerades med verkan från den 30 april 2003 på grund av invaliditet, återinträdde i tjänst den 1 november 2004. Efter flera fall av sjukfrånvaro beslutade rådet att åter pensionera sökanden och beviljade honom invaliditetsersättning enligt artikel 78 första stycket i tjänsteföreskrifterna med verkan från och med den 1 april 2006.

Sökanden har till stöd för sin talan gjort gällande att invaliditetskommittén inte har uttalat sig om orsaken till hans sjukdom eller hur hans sjukdom eventuellt har förvärrats på grund av hans arbetsvillkor. Rådet hade mot denna bakgrund inte möjlighet att avgöra huruvida sökanden har rätt till ersättning enligt artikel 78 första stycket i tjänsteföreskrifterna eller enligt artikel 78 femte stycket i tjänsteföreskrifterna. Rådet har rättsstridigt valt den lösning som är minst förmånlig för sökanden.

Enligt sökanden innebär det omtvistade beslutet dessutom en uppenbart oriktig bedömning vad gäller hans sjukdoms art, eftersom denna helt säkert har förvärrats av återinträdet i tjänst och den arbetsrelaterade stressen.

____________