Language of document :

Žaloba podaná dne 16. listopadu 2006 - Salvador Roldán v. Komise

(Věc F-129/06)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Rocío Salvador Roldán (Brusel, Belgie) (zástupci: F. Tuytschaever a H. Burez, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování v odpověď na stížnost podanou žalobkyní (č. R/320/06) ze dne 18. srpna 2006;

nařídil žalované zaplatit žalobkyni částky odpovídající příspěvku za práci v zahraničí, na které má nárok, s účinností od 1. dubna 2006 spolu s úrokem z prodlení ve výši 7 % ode dne splatnosti každé z částek do doby jejich skutečného zaplacení;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žaloba je založena na dvou žalobních důvodech:

1) Žalobkyně zpochybňuje závěr Komise, podle kterého nesplňuje podmínku stanovenou v druhé odrážce čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII služebního řádu pro vyplácení příspěvku za práci v zahraničí. Žalobkyně uvádí, že se v napadeném rozhodnutí nesprávně uvádí, že měla během předmětné doby bydliště v Belgii. Zejména má za to, že poskytování služeb žalobkyní mezinárodní právní firmě usazené v Belgii neznamená, že si vytvořila trvalé vazby v tomto členském státě.

2) Žalobkyně uvádí, že napadené rozhodnutí by mělo být zrušeno, jelikož porušuje zásadu zákazu diskriminace. Zaprvé se dovolává žalobního důvodu týkajícího se protiprávnosti druhé odrážky čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII služebního řádu. Tvrdí, že toto ustanovení nesprávně rozlišuje mezi jednak úředníky, kteří vykonávali v témže členském státě, ve kterém byli přijati Evropskými orgány, funkce ve službách jiného státu nebo mezinárodní organizace, a jednak úředníky, jakým je žalobkyně, jejichž situace je také charakterizována neexistencí trvalých vazeb s členským státem, ve kterém pracovali před tím než byli přijati Evropskými orgány. Zadruhé, žalobkyně tvrdí, že Komise použila výše uvedené ustanovení diskriminačním způsobem, v rozsahu ve kterém nezohlednila osobní okolnosti žalobkyně prokazující, že nezamýšlela vytvořit si trvalé vazby v Belgii.

____________