Language of document :

16. novembril 2006 esitatud hagi - Salvador Roldán versus komisjon

(Kohtuasi F-129/06)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Rocío Salvador Roldán (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid F. Tuytschaever ja H. Burez)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

tühistada ametisse nimetava asutuse 18. augusti 2006. aasta hageja kaebuse (nr R/320/06) peale tehtud otsus;

kohustada kostjat maksma hagejale kodumaalt lahkumise toetusele vastav summa, mida tal on õigus saada, alates 1. aprillist 2006 ja koos viivisintressiga 7% iga summa tasumise tähtpäevast kuni selle summa tegeliku maksmise kuupäevani;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhineb kahel väitel:

1)    Hageja vaidlustab komisjoni järelduse, mille kohaselt ei vasta ta personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 alapunkti a esimeses lõigus sätestatud tingimustele, mille alusel makstakse kodumaalt lahkumise toetust. Hageja väidab, et vaidlustatud otsuses on ebaõigelt sedastatud, et ta elas kõnealusel perioodil alaliselt Belgias. Eelkõige ei tähenda hageja arvates tema poolt Belgias asutatud rahvusvahelisele advokaadibüroole teenuste osutamine seda, et tal oleksid püsivad sidemed selle liikmesriigiga.

2)    Hageja väitel tuleb vaidlustatud otsus tühistada, kuna see on vastuolus mitte-diskrimineerimise põhimõttega. Esiteks vaidlustab ta personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 alapunkti a teise lõike õiguspärasuse. Ta leiab, et see säte teeb ebaõiglaselt vahet ühelt poolt ametnikel, kes töötasid teise liikmesriigi või rahvusvahelise organisatsiooni heaks samas liikmesriigis, kust nad võeti Euroopa institutsiooni teenistusse, ja teiselt poolt sellistel ametnikel nagu hageja, kelle olukorda iseloomustab samuti püsivate sidemete puudumine liikmesriigiga, kus ta tavatses töötada enne Euroopa institutsiooni teenistusse võtmist. Teiseks leiab hageja, et komisjon kohaldas eelnimetatud sätet diskrimineerival viisil, kuna ta ei võtnud arvesse hagejat puudutavaid isiklikke asjaolusid, mis tõendavad, et hageja ei kavatsenud luua püsivaid sidemeid Belgiaga.

____________