Language of document :

Kanne 16.11.2006 - Rocío Salvador Roldán v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-129/06)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Rocío Salvador Roldán (Bryssel, Belgia) (edustajat: lakimiehet F. Tuytschaever ja H. Burez)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin:

kumoaa kantajan tekemää valitusta (nro R/320/06) koskevan nimittävän viranomaisen 18.8.2006 tekemän päätöksen,

velvoittaa vastaajan maksamaan kantajalle niitä ulkomaankorvauksia vastaavat summat, joihin tällä on oikeus, 1.4.2006 alkaen 7 prosentin viivästyskorolla siitä päivästä lähtien, jolloin kukin summa erääntyi maksettavaksi, siihen päivään asti, jolloin maksu tapahtuu,

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteen pohjana on kaksi kanneperustetta:

1) Kantaja kiistää sen komission päätöksen, jonka mukaan hän ei täytä henkilöstösääntöjen VII liitteen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa olevaa edellytystä ulkomaankorvauksen maksamiseksi. Kantaja väittää, että riidanalaisessa päätöksessä katsotaan virheellisesti, että hän asui viiteajanjaksolla vakituisesti Belgiassa. Erityisesti hänen mukaansa se, että hän tarjosi palvelujaan Belgiaan sijoittuneelle kansainväliselle asianajotoimistolle, ei tarkoita sitä, että hänellä oli kiinteä liittymä kyseiseen jäsenvaltioon.

2) Kantaja vaatii, että riidanalainen päätös kumotaan, koska sillä loukataan syrjintäkiellon periaatetta. Ensiksi hän vetoaa siihen, että henkilöstösääntöjen VII liitteen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toinen luetelmakohta on laiton. Kantaja väittää, että tässä säännöksessä tehdään perusteettomasti ero yhtäältä niiden virkamiesten, jotka harjoittivat tehtäviään toisen valtion tai kansainvälisen järjestön palveluksessa siinä samassa jäsenvaltiossa, jossa heidät on rekrytoitu Euroopan toimielimen palvelukseen, ja toisaalta niiden kantajan kaltaisten virkamiesten välillä, joiden tilanteelle tyypillistä on myös kiinteän liittymän puute siihen jäsenvaltioon, missä he työskentelivät ennen kuin heidät otettiin Euroopan toimielimen palvelukseen. Toiseksi kantaja väittää, että komissio sovelsi yllä mainittua säännöstä syrjivällä tavalla, koska se ei ottanut huomioon kantajan, joka osoitti, että hänen tarkoituksenaan ei ollut luoda kiinteää liittymää Belgiaan, henkilökohtaisia olosuhteita.

____________