Language of document :

Žaloba podaná 16. novembra 2006 - Salvador Roldán/Komisia

(Vec F-129/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rocío Salvador Roldán (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: F. Tuytschaever a H. Burez, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým sa rozhodlo o sťažnosti podanej žalobkyňou (č. R/320/06) z 18. augusta 2006,

zaviazať žalovanú, aby žalobkyni uhradila sumy zodpovedajúce príspevku na expatriáciu, na ktoré má nárok, a to s účinnosťou od 1. apríla 2006 spolu s úrokom z omeškania vo výške 7 % odo dňa splatnosti každej zo súm do doby ich skutočnej úhrady,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žaloba je založená na dvoch žalobných dôvodoch:

1.    Žalobkyňa spochybňuje záver Komisie, podľa ktorého nespĺňa podmienku na vyplatenie príspevku na expatriáciu uvedenú v druhej zarážke článku 4 ods. 1 písm. a) Prílohy VII k Služobnému poriadku. Žalobkyňa tvrdí, že v napadnutom rozhodnutí sa nesprávne uvádza, že počas referenčného obdobia mala svoje zvyčajné bydlisko v Belgicku. Predovšetkým sa domnieva, že poskytovanie služieb medzinárodnej právnickej firme zriadenej v Belgicku zo strany žalobkyne nemá za následok, že si vytvorila trvalé väzby v tomto členskom štáte.

2.    Žalobkyňa uvádza, že napadnuté rozhodnutie by malo byť zrušené vzhľadom na porušenie zásady zákazu diskriminácie. Po prvé uvádza žalobný dôvod založený na protiprávnosti druhej zarážky článku 4 ods. 1 písm. a) Prílohy VII k Služobnému poriadku. Tvrdí, že toto ustanovenie nesprávne rozlišuje medzi na jednej strane úradníkmi, ktorí vykonávali v tom istom členskom štáte, v ktorom boli prijatí do zamestnania Európskymi inštitúciami, povinnosti v služobnom pomere pre iný členský štát alebo medzinárodnú organizáciu, a na druhej strane úradníkmi, akým je aj žalobkyňa, ktorých situácia je takisto charakterizovaná nedostatkom trvalých väzieb s členským štátom, v ktorom pracovali pred tým, ako boli prijatý do zamestnania Európskymi inštitúciami. Po druhé žalobkyňa uvádza, že Komisia uplatnila vyššie uvedené ustanovenie diskriminačným spôsobom, pretože nezohľadnila osobné okolnosti žalobkyne preukazujúce, že nemala v úmysle vytvoriť si trvalé väzby v Belgicku.

____________