Language of document :

Talan väckt den 16 november 2006 - Salvador Roldán mot kommissionen

(Mål F-129/06)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Rocío Salvador Roldán (Bryssel (Belgien)) (ombud: advokaterna F. Tuytschaever och H. Burez)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som tillsättningsmyndigheten fattade med anledning av sökandens klagomål av den 18 augusti 2006 (Nr R/320/06),

förplikta svaranden att till sökanden utbetala det utlandstillägg som hon har rätt till med verkan från och med den 1 april 2006, jämte dröjsmålsränta på sju procent per dag från och med den dag då beloppen förfaller till betalning till dess full betalning sker, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1) Sökanden bestrider kommissionens slutsats att hon inte uppfyller det villkor som anges i andra strecksatsen i artikel 4.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för beviljande av utlandstillägg. Sökanden gör gällande att påståendet i det angripna beslutet att hon var varaktigt bosatt i Belgien under referensperioden är felaktigt. Enligt sökanden innebär inte den omständigheten att hon utförde tjänster för en internationell advokatbyrå i Belgien att hon hade skapat en varaktig anknytning till den medlemsstaten.

2) Sökanden anför att det angripna beslutet skall ogiltigförklaras eftersom det strider mot principen om icke-diskriminering. För det första anför hon att andra strecksatsen i artikel 4.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig. Hon anser att denna bestämmelse otillbörligen gör skillnad mellan å enda sidan tjänstemän som i den stat i vilken de rekryterades av en EU-institution tjänstgjorde i statlig tjänst för en annan stat eller i en internationell organisation, och å anda sidan sådana tjänstemän som sökanden som inte heller har någon varaktig anknytning till den medlemsstat där de arbetade innan de rekryterades av en EU-institution. För det andra hävdar sökanden att kommissionen tillämpade den ovannämnda bestämmelsen på ett diskriminerande sätt eftersom den inte tog hänsyn till de personliga omständigheterna, vilka visar att sökanden inte hade för avsikt att skapa en varaktig anknytning till Belgien.

____________