Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 november 2006 - Villa e.a. / Parlement

(Zaak F-4/06)1

(Pensioen - Overschrijving van pensioenrechten - Berekening van reeds verkregen extra rechten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Renata Villa (Senningerberg, Luxemburg) en anderen (vertegenwoordigers: G. Bouneou en F. Frabetti, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: J. F. De Wachter en M. Mustapha-Pacha, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van het Europees Parlement van 8 februari 2005 houdende weigering om aan verzoeksters te vergoeden het saldo van de extra rechten, voortvloeiend uit het verschil tussen de tijdens de jaren van aansluiting bij het Italiaanse stelsel verkregen rechten en het aantal naar het stelsel van de Gemeenschappen overgeschreven pensioenjaren ten gevolge van een nieuwe berekening van haar overgeschreven pensioenrechten.

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elk der partijen draagt de eigen kosten.

____________

1 - PB C 74 van 25.3.2006, blz. 34.