Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 listopada 2006 r. - Villa i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-4/06)1

(Emerytura - Przeniesienie uprawnień emerytalnych - Obliczenie już uzyskanego zaliczenia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Renata Villa (Senningerberg, Luksemburg) i inni (przedstawiciele: G: Bouneou, F. Frabetti, avocats)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: J. F. De Wachter i M. Mustapha-Pacha, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji z dnia 8 lutego 2005 r., na podstawie których organ powołujący Parlamentu Europejskiego odmówił skarżącym zwrotu nadwyżki, wynikającej z różnicy pomiędzy uprawnieniami nabytymi podczas okresu przynależności do systemu włoskiego a liczbą lat służby uprawniających do emerytury przeniesionych do systemu wspólnotowego w związku z nowym sposobem obliczania przeniesienia uprawnień emerytalnych.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron poniesie własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 74 z 25.03.2006 r., str. 34.