Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 14. novembra 2006 - Villa a i./Parlament

(Vec F-4/06)1

(Dôchodok - Prevod nárokov na dôchodok - Prepočet už započítaných nárokov)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Renata Villa a iní (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: G. Bouneou, F. Frabetti, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: J. F. De Wachter a M. Mustapha-Pacha, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí z 8. februára 2005, ktorými menovací orgán Európskeho parlamentu zamieta žalobcom uhradiť prevyšujúce nároky vyplývajúce z rozdielu medzi nárokmi, ktoré žalobcovia nadobudli za roky poistenia v talianskom systéme, a za počet odpracovaných rokov prevedených do systému Spoločenstva na základe nového prepočtu prevodu ich nárokov na dôchodok

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 74, 25.3.2006, s. 34.