Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Celle (Duitsland) op 11 augustus 2006 - Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG / Land Niedersachsen

(Zaak C-346/06)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberlandesgericht Celle

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Verwerende partij: Land Niedersachsen

Prejudiciële vraag

Is er sprake van een niet-gerechtvaardigde beperking van de vrijheid van dienstverrichting in de zin van het EG-Verdrag, wanneer de aanbestedende dienst bij wet wordt verplicht om opdrachten voor bouwwerken enkel te gunnen aan die ondernemingen die zich bij de indiening van de offerte schriftelijk ertoe verbinden, hun werknemers bij de uitvoering van deze werken minstens het loon te betalen dat op de plaats van uitvoering bij collectieve arbeidsovereenkomst is vastgesteld?

____________