Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Celle (Nemecko) 11. augusta 2006 - Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert v postavení správcu v konkurznom konaní spoločnosti Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG/Spolková krajina Dolné Sasko

(Vec C-346/06)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Celle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert v postavení správcu v konkurznom konaní spoločnosti Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Žalovaná: Spolková krajina Dolné Sasko

Prejudiciálne otázky

Ide podľa Zmluvy ES o neoprávnené obmedzenie slobody voľného pohybu služieb, pokiaľ zákon stanovuje verejnému obstarávateľovi povinnosť, aby zadával zákazky na práce len takým podnikom, ktoré sa pri predložení ponuky písomne zaviažu, že svojim zamestnancom zaplatia za vykonanie práce minimálne mzdu upravenú podľa kolektívnej zmluvy platnej v mieste výkonu tejto práce?

____________