Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Celle den 11 augusti 2006 - Dirk Rüffert, i egenskap av likvidator för Bauregie GmbH & Co. KG mot delstaten Niedersachsen

(Mål C-346/06)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Celle.

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Dirk Rüffert, i egenskap av likvidator för Bauregie GmbH & Co. KG.

Svarande: Delstaten Niedersachsen

Tolkningsfrågor

Innebär det en otillåten inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster enligt EG-fördraget att en upphandlande enhet enligt lag är skyldig att vid offentlig upphandling av byggentreprenad endast anta anbud från företag som i sina anbud skriftligen förpliktat sig att minst ge sina anställda samma lön som gäller enligt kollektivavtal för orten?

____________