Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2006. gada 11. jūlija spriedums - Tas pret Komisiju

(lieta F-12/05) 1

Pieņemšana darbā - Vispārējs konkurss - Pieņemamības kritēriji - Nepielaišana pie pārbaudījuma - Diplomi - Profesionālā kvalifikācija - Vienlīdzīga attieksme

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: David Tas, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Curall un K. Herrmann)

Priekšmets

Atcelt konkursa komisijas lēmumu, ar ko prasītājs netika pielaists pie konkursa EPSO/A/4/03 pārbaudījumiem, kas tika organizēts ar mērķi sastādīt rezerves sarakstu darbā pieņemamajiem administratoru palīgiem A 8 pakāpē nozarēs "Eiropas valsts pārvalde", "Tiesības", "Ekonomika" un "Audits".

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 132, 28.05.2005 (lieta sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar Nr. T-124/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu).