Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 lipca 2006 r. - Tas przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-12/05)1

(Nabór - Konkurs ogólny - Warunki dopuszczenia do udziału - Niedopuszczenie do udziału w egzaminach - Kwalifikacje zawodowe - Równe traktowanie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: David Tas (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: J. Currall et K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji komisji konkursowej odmawiającej dopuszczenia skarżącego do udziału w konkursie EPSO/A/4/03 organizowanego w celu utworzenia rezerwy administratorów w kategorii zaszeregowania A8 w dziedzinach "Administracja europejska", "Prawo", "Ekonomia" i "Audyt".

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 132 z 28.05.2005 (sprawa początkowo wpisana do rejestru Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem T-124/05 i przekazana postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r. do Sądu do Spraw Służby Publicznej)