Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu z 11. júla 2006 - Tas/Komisia

(Vec F-12/05)1

(Prijímanie do zamestnania - Verejné výberové konanie - Podmienky účasti - Nepripustenie ku skúškam - Diplomy - Odborná kvalifikácia - Rovnosť zaobchádzania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: David Tas (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a K. Hermann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie o nepripustení žalobcu ku skúškam v rámci výberového konania EPSO/A/4/03 vyhláseného na účely vytvorenia zoznamu úspešných uchádzačov na miesta pomocných referentov v platovej triede A 8 v oblastiach "Európska verejná správa", "Právo", "Ekonómia" a "Audit"

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 132, 28.5.2005 (najskôr zapísaná pod číslom T-124/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).