Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 juli 2006 - D / Commissie

(Zaak F-18/05)1

(Beroepsziekte - Vordering tot erkenning dat verergering van ziekte van verzoeker gevolg is van beroep)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: D (Brussel, België) (vertegenwoordigers: J. van Rossum, S. Orlandi en J.-N. Louis, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: J. Currall, gemachtigde)

Voorwerp van de zaak

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoekers vordering om te erkennen dat de verergering van zijn ziekte het gevolg is van het beroep

Dictum van het arrest

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot afwijzing van verzoekers vordering om te erkennen dat zijn ziekte of de verergering van zijn ziekte het gevolg is van het beroep, wordt nietig verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 155 van 25.06.2005 (zaak oorspronkelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-147/05 en verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie bij beschikking van 15.12.2005).