Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 lipca 2006 r. - D przeciwko Komisji

(Sprawa F-18/05)1

(Choroba zawodowa - Wniosek o uznanie zawodowego charakteru pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą, którą dotknięty jest skarżący)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: D (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele: J. Van Rossum, S. Orlandi i J.-.N. Louis, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel: J. Currall)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Komisji oddalającej wniosek skarżącego o uznanie zawodowego charakteru pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą, którą jest dotknięty.

Sentencja wyroku

Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich o odmowie uznania zawodowego charakteru choroby lub pogorszenia stanu zdrowia skarżącego zostaje uchylona.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 155 z 25.06.2005 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod sygnaturą T-147/05 i przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005).