Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2006. gada 13. jūlija rīkojums - E pret Komisiju

(lieta F-5/06) 1

Ierēdņi - Iekšējo procedūru likumība - Ierēdņu iespējami nepareiza rīcība disciplinārās procedūras ietvaros un tādas procedūras ietvaros, ar kuru slimību atzīt par arodslimību- Kaitējuma atlīdzināšana - Pieņemamība - Interese celt prasību - Apstiprinošs akts

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: E, Londona (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - S. Rodrigues un Y. Minatchy, advokāti)

Atbildētāja: Komisija (pārstāvji - J. Curall un V. Joris)

Priekšmets

Pirmkārt, iecēlējinstitūcijas 2005. gada 4. oktobra lēmuma, ar ko noraidīta prasītājas sūdzība, lūdzot pārbaudīt disciplinārās procedūras, kā arī procedūras, kurā tiek atzīta atbildētājas arodslimība, likumību, atcelšana un, otrkārt, lūgums par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katra lietas dalībniece sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 74, 25.03.2006.