Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 juli 2006 - E / Commissie

(Zaak F-5/06)1

(Ambtenaren - Wettigheid van interne procedures - Beweerdelijk foutief gedrag van ambtenaren in kader van tuchtprocedure en procedure tot erkenning van beroepsziekte - Vergoeding van schade- Ontvankelijkheid - Procesbelang - Bevestigend besluit)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: E (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en Y. Minatchy, advocaten)

Verweerster: Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en V. Joris, gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het TABG van 4 oktober 2005 houdende afwijzing van verzoeksters klacht strekkende tot verificatie van de wettigheid van een tuchtprocedure alsmede van een procedure tot erkenning dat verzoekster een beroepsziekte heeft en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum van de beschikking

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij draagt haar eigen kosten.

____________

1 - PB C 74 van 25.03.2006.