Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 lipca 2006 r. - E przeciwko Komisji

(Sprawa F-5/06)1

(Urzędnicy - Zgodność z prawem wewnętrznych procedur - Rzekomo naganne zachowanie urzędników w trakcie postępowania dyscyplinarnego oraz postępowania o stwierdzenie choroby zawodowej - Naprawienie szkody - Dopuszczalność - Interes prawny - Akt potwierdzający)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: E (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (Przedstawiciele: S. Rodrigues i Y. Minatchy, avocats)

Strona pozwana: Komisja (Przedstawiciele: J. Currall i V. Joris, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 4 października 2005 r. oddalającej zażalenie skarżącej dotyczące weryfikacji zgodności z prawem postępowania dyscyplinarnego, a także postępowania o stwierdzenie choroby zawodowej skarżącej oraz wniosek o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako w oczywisty sposób niedopuszczalna.

Każda ze stron poniesie koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 74 z 25.03.2006.