Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. júla 2006 - E/Komisia

(Vec F-5/06)1

(Úradníci - Zákonnosť vnútorných konaní - Údajne chybné správanie sa úradníkov v rámci disciplinárneho konania a konania o uznaní choroby z povolania - Náhrada škody - Prípustnosť - Záujem na konaní - Potvrdzujúci akt)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: E (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia AIPN zo 4. októbra 2005, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobcu, ktorá sa týka overenia zákonnosti disciplinárneho konania, ako aj konania o uznanie choroby z povolania žalobcu, a na druhej strane žaloba o náhradu škody a úrokov

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 74, 25.3.2006.