Language of document :

Beslut från personaldomstolens andra avdelning av den 13 juli 2006 - E mot kommissionen

(Mål F-5/06)(1)

(Tjänstemän - Interna förfarandens legalitet - Tjänstemäns påstått ansvarsgrundande beteenden inom ramen för ett disciplinärt förfarande och ett förfarande för erkännande av yrkessjukdom - Skadestånd - Upptagande till sakprövning - Berättigat intresse av att få saken prövad - Bekräftande rättsakt)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: E (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och Y. Minatchy)

Svarande: kommissionen (ombud: J. Currall och V. Joris)

Saken

Talan dels angående tillsättningsmyndighetens beslut av den 4 oktober 2005 om avslag på sökandens begäran om en legalitetskontroll av ett disciplinärt förfarande samt av ett förfarande för erkännande av sökandens yrkessjukdom, dels angående skadestånd.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 74, 25.3.2006.