Language of document :

Иск, предявен на 31 октомври 2006 г. - Molina Solano / Европол

(Дело F-124/06)

Език на производството: нидерландски

Страни

Ищца: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Нидерландия) (представител: D.C. Coppens, avocat)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол)

Искания на ищцата

да се отмени решението на Европол от 1 август 2006 г. относно жалбата на ищцата, както и първоначалното решение на Европол от 27 януари 2006 г.;

да се осъди Европол да присъди на ищцата стъпка, считано от 1 януари 2005 г.;

да се осъди Европол да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

След жалба на ищцата, Европол ѝ е присъдил една от стъпките, предвидени в член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на тази служба, считано от 1 юли 2005 г. С настоящия иск ищцата моли въпросната стъпка да ѝ бъде присъдена от 1 януари 2005 г. В подкрепа на исканията си ищцата твърди, че съгласно политиката на присъждане на стъпките, прилагана от Европол към момента на възникване на спора, получената от нея оценка ѝ давала право на стъпка от 1 януари 2005 г. Отказвайки ѝ това право, предоставено на други служители, получили подобни оценки, Европол е нарушил принципа на равно третиране. Освен това, ищцата твърди, че е налице нарушение на принципа за правна сигурност, на принципа за безпристрастност и на забраната за произволни действия.

____________