Language of document :

Žaloba podaná dne 31. října 2006 - Molina Solano v. Europol

(Věc F-124/06)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Nizozemsko) (zástupce: D.C. Coppens, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí o stížnosti žalobkyně přijaté Europolem dne 1. srpna 2006, jakož i původní rozhodnutí Europolu ze dne 27. ledna 2006;

uložit Europolu, aby žalobkyni udělil platový stupeň ode dne 1. ledna 2005;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V návaznosti na stížnost udělil Europol žalobkyni ode dne 1. července 2005 jeden z platových stupňů uvedených v čl. 29 odst. 2 služebního řádu tohoto úřadu. Ve své žalobě žalobkyně požaduje, aby zmíněný platový stupeň jí byl přiznán ode dne 1. ledna 2005. Na podporu svých návrhových žádání uplatňuje, že v souladu s politikou řízení platových stupňů, kterou Europol uplatňoval v rozhodné době z hlediska sporných skutečností, ohodnocení, které jí bylo uděleno, jí dávalo nárok na platový stupeň ode dne 1. ledna 2005. Tím, že jí byla odmítnuta tato výhoda, která byla udělena jiným zaměstnancům, kteří byli ohodnoceni srovnatelně, Europol porušil zásadu rovného zacházení. Žalobkyně se mimoto dovolává porušení zásady právní jistoty, zásady nestrannosti a zásady zákazu svévolného rozhodování.

____________