Language of document :

Sag anlagt den 31. oktober 2006 - Molina Solano mod Europol

(Sag F-124/06)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Nederlandene) (ved avocat D.C. Coppens)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen vedrørende sagsøgerens klage truffet af Europol den 1. august 2006 samt af Europols oprindelige afgørelse af 27. januar 2006 annulleres.

Europol tilpligtes at tildele sagsøgeren et løntrin pr. 1. januar 2005.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Europol tildelte efter en klage sagsøgeren et af de i artikel 29, stk. 2, i vedtægten for Europols personale fastsatte løntrin pr. 1. juli 2005. Sagsøgeren har med søgsmålet nedlagt påstand om, at hun bliver tildelt nævnte løntrin pr. 1. januar 2005. Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført, at den af hende opnåede karakter ifølge den politik for tildeling af løntrin, som Europol anvendte på dette tidspunkt, gav hende ret til et løntrin pr. 1. januar 2005. Europol har ved at nægte hende dette løntrin, der blev tildelt andre ansatte, som havde fået tilsvarende karakterer, tilsidesat ligebehandlingsprincippet. Sagsøgeren har desuden anført, at der er sket tilsidesættelse af princippet om retssikkerhed, af princippet om upartiskhed og af princippet om forbud mod vilkårlige afgørelser.

____________