Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 31 października 2006 r. - Molina Solano przeciwko Europolowi

(Sprawa F-124/06)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Niderlandy) (przedstawiciel: D. C. Coppens, avocat)

Strona pozwana: Europejskie Biuro Policji (Europol)

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Europolu z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie zażalenia skarżącej oraz decyzji pierwotnej Europolu z dnia 27 stycznia 2006 r.;

zobowiązanie Europolu do przyznania skarżącej tego stopnia od dnia 1 stycznia 2005 r.;

obciążenie Europolu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W wyniku zażalenia wniesionego przez skarżącą Europol przyznał skarżącej jeden ze stopni określonych w art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego tego urzędu od dnia 1 lipca 2005 r. W skardze skarżąca wnosi, aby stopień ten został jej przyznany od dnia 1 stycznia 2005 r. W uzasadnieniu żądań skarżąca podnosi, że zgodnie z polityką przyznawania stopni przez Europol, praktykowaną w okresie wystąpienia spornych okoliczności stanu faktycznego, ocena, którą uzyskała skarżąca dawała jej prawo do uzyskania stopnia od dnia 1 stycznia 2005 r. Odmawiając tego skarżącej, podczas gdy stopień ten został przyznany innym pracownikom, którzy otrzymali porównywalne oceny, Europol naruszył zasadę równego traktowania. Ponadto skarżąc podnosi naruszenie zasady pewności prawa, zasady bezstronności oraz zakazu arbitralnego postępowania.

____________