Language of document :

Žaloba podaná 31. októbra 2006 - Molina Solano/Europol

(Vec F-124/06)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Holandsko) (v zastúpení: D. C. Coppens, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Europolu z 1. augusta 2006 o sťažnosti žalobkyne, ako aj pôvodné rozhodnutie Europolu z 27. januára 2006,

zaviazať Europol zaradiť žalobkyňu do platového stupňa od 1. januára 2005,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Po sťažnosti Europol zaradil žalobkyňu do platového stupňa uvedeného v článku 29 ods. 2 služobného poriadku úradníkov tohto úradu od 1. júla 2005. Vo svojej žalobe žalobkyňa žiada, aby bola do tohto platového stupňa zaradená od 1. januára 2005. Na podporu svojich nárokov uvádza, že na základe politiky riadenia platových stupňov uplatňovaných Europolom v čase skutkových okolností veci samej, mala žalobkyňa podľa hodnotiacej správy nárok na platový stupeň od 1. januára 2005. Tým, že jej bolo zamietnuté toto zvýhodnenie, priznané iným zamestnancom s rovnakým hodnotením, porušil Europol zásadu rovnosti zaobchádzania. Žalobkyňa okrem iného uvádza porušenie zásady právnej istoty, zásady nestrannosti a zásady zákazu svojvoľného rozhodovania.

____________