Language of document :

Talan väckt den 31 oktober 2006 - Molina Solano mot Europol

(Mål F-124/06)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Nederländerna) (ombud: advokaten D.C. Coppens)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Europols beslut av den 1 augusti 2006, angående sökandens klagomål, liksom Europols ursprungliga beslut av den 27 januari 2006,

förplikta Europol att tillskriva sökanden en löneklass med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2005, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till följd av ett klagomål tillskrev Europol sökanden, med retroaktiv verkan från och med den 1 juli 2005, en av de löneklasser som avses i artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna för denna byrå. I sitt överklagande har sökanden begärt att denna löneklass för hennes del skall gälla från och med den 1 januari 2005. Sökanden har till stöd för sin argumentering anfört att det betyg hon erhållit ger henne, enligt det sätt på vilket Europol vid tiden för omständigheterna i målet hanterade löneklasser, rätt att placeras i en löneklass från och med den 1 januari 2005. Genom att inte bevilja sökanden denna förmån, vilken andra tjänstemän med liknande betyg erhållit, har Europol åsidosatt likabehandlingsprincipen. Sökanden har dessutom åberopat rättssäkerhetsprincipen, principen om opartiskhet och principen om förbud mot godtycke.

____________