Language of document :

Иск, предявен на 30 ноември 2006 г. - Enzo Reali / Комисия на Европейските общности

(Дело F-136/06)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Enzo Reali (София, България) [представител: S. A. Pappas, адвокат]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда на публичната служба:

да отмени решение на органа, оправомощен да сключва договори за наемане на работа, от 30 август 2006 г, постановено в отговор на жалба, подадена на 7 юли 2006 г. от г-н Enzo Reali;

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът е договорно нает служител, класиран във функционална група IV, степен 14. Той претендира, че е следвало да бъде класиран в степен 16, тъй като при изчисляването на неговия професионален опит, Комисията е следвало да вземе предвид неговата образователна степен (Laurea in Scienze Agrarie) като бакалавърска степен и магистърска степен.

В подкрепа на своя иск, ищецът твърди, че:

Комисията е нарушила Директива 89/48/ЕИО 1, изменена с Директива 2001/19/ЕО 2, както и принципа на субсидиарност, като е отказала да приеме, че образователната степен на ищеца е приравнена на "бакалавърска степен и магистърска степен", въпреки че приравняването е ясно установено на национално ниво от неговия университет;

Комисията е нарушила принципа за недискриминация като неправомерно е отказала да признае магистърската степен на ищеца за една година професионален опит;

оспорваното решение е незаконно поради явна греша в оценката при изчисляването на професионалния опит на ищеца, както и поради липса на мотиви;

жалбата е отхвърлена въз основа на правила за изпълнение [член 3, параграф 1, буква в) от Общите правила за изпълнение на процедурите за наемане и използване на договорно нает персонал в Комисията (неофициален превод)], които са извън правомощията, предоставени на Комисията от член 86, параграф 6 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

____________

1 - Директива 89/48/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно обща система за признаване на дипломите за висше образование, издадени след завършването на професионално образование и обучение с минимална продължителност от три години (ОВ L 19, 24.1.1989 г., стр. 16).

2 - Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 май 2001 г., изменяща Директиви 89/48/ЕИО и 92/51/ЕИО на Съвета относно обща система за признаване на професионална квалификация и Директиви 77/452/ЕИО, 77/453/ЕИО, 78/686/ИЕО, 78/687/ЕИО, 78/1026/ЕИО, 78/1027/ЕИО, 80/154/ЕИО, 80/155/ЕИО, 85/384/ЕИО, 85/432/ЕИО, 85/433/ЕИО и 93/16/ЕИО на Съвета относно се професиите на медицинска сестра, отговаряща за общомедицински грижи, на практикуващ стоматолог, на ветеринарен лекар, на акушерка, на архитект, на фармацевт и на лекар (ОВ L 206, 31.7.2001 г., стр.1).