Language of document :

Žaloba podaná dne 30. listopadu 2006 - Reali v. Komise

(Věc F-136/06)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Enzo Reali (Sofie, Bulharsko) (zástupce: S.A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného uzavírat pracovní smlouvy ze dne 30. srpna 2006, které je odpovědí na stížnost předloženou dne 7. července 2006 Enzem Realim;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce je smluvním zaměstnancem zařazeným do funkční skupiny IV, platové třídy 14. Tvrdí, že měl být zařazen do platové třídy 16, jelikož při výpočtu délky jeho odborné praxe měla Komise posoudit jeho stupeň vzdělání (Laurea in Scienze Agrarie) jako bakalářské plus magisterské vzdělání.

Na podporu své žaloby žalobce uvádí, že:

-    Komise porušila směrnici 89/48/EHS1, ve znění směrnice 2001/19/ES2, a zásadu subsidiarity tím, že odmítla uznat, že stupeň vzdělání žalobce je rovnocenný "bakalářskému plus magisterskému stupni vzdělání", i když byla rovnocennost již jednoznačně uznána na vnitrostátní úrovni jeho univerzitou;

-    Komise porušila zásadu zákazu diskriminace tím, že neoprávněné odmítla započítat žalobcovo magisterské vzdělání jako rok odborné praxe;

-    napadené rozhodnutí je protiprávní z důvodu zjevného nesprávného posouzení skutkového stavu při výpočtu odborné praxe žalobce a chybějícího odůvodnění;

-    zamítnutí stížnosti je založeno na prováděcích opatřeních [čl. 3 odst. 1 písm. c) Obecných prováděcích ustanovení o procesech přijímání a využívání smluvních zaměstnanců v Komisi], která překračují meze pravomoci přiznané Komisi čl. 86 odst. 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

____________

1 - Směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy (Úř. věst. 1989 L 19, s. 16).

2 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře (Úř. věst. L 2006, s. 1).