Language of document :

Sag anlagt den 30. november 2006 - Reali mod Kommissionen

(Sag F-136/06)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Enzo Reali (Sofia, Bulgarien) (ved lawyer S.A. Pappas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 30. august 2006 som svar på den klage, Enzo Reali indgav den 7. juli 2006.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren er kontraktansat og indplaceret i ansættelsesgruppe IV, lønklasse 14. Han har anført, at han skulle have været indplaceret i lønklasse 16, eftersom Kommissionen ved beregningen af hans erhvervserfaring skulle have anset hans universitetsgrad (Laurea in Scienze Agrarie) for en Bachelor Degree plus a Master.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført følgende:

Kommissionen har tilsidesat direktiv 89/48/EØF 1, som ændret ved direktiv 2001/19/EF 2, og subsidiaritetsprincippet ved ikke at have anerkendt, at sagsøgerens grad svarer til en "Bachelor Degree plus a Master", skønt ligestillingen tidligere klart er blevet anerkendt på nationalt niveau af hans universitet.

Kommissionen har tilsidesat princippet om forbud mod forskelsbehandling ved uretmæssigt ikke at have medregnet sagsøgerens Master som et års erhvervserfaring.

Den anfægtede afgørelse er ulovlig som følge af, at der er anlagt et åbenbart urigtigt skøn ved beregningen af sagsøgerens erhvervserfaring, og som følge af manglende begrundelse.

Afslaget på klagen er baseret på gennemførelsesforanstaltninger [artikel 3, stk. 1, litra c), i de almindelige gennemførelsesbestemmelser for proceduren for ansættelse og brugen af kontraktansatte i Kommissionen], der går videre end den bemyndigelse, der er delegeret til Kommissionen ved artikel 86, stk. 6, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne.

____________

1 - Rådets direktiv 89/48/EØF af 21.12.1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed (EFT L 19, s. 16).

2 - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14.5.2001 om ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter og læger (EFT L 2006, s. 1).