Language of document :

30. novembril 2006 esitatud hagi - Reali versus komisjon

(Kohtuasi F-136/06)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Enzo Reali (Sofia, Bulgaaria) (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

tühistada ametisse nimetava asutuse 30. augusti 2006. aasta otsus, mis tehti Enzo Reali 7. juulil 2006 esitatud kaebuse peale;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja on lepinguline töötaja, kes on määratud palgaastmele IV ja -järku 14. Ta väidab, et teda oleks tulnud määrata palgajärku 16, sest tema ametialase kogemuse arvestamisel oleks komisjon pidanud võtma tema teaduskraadina (Laurea in Scienze Agrarie) arvesse bakalaureuse- ning magistrikraadi.

Oma hagi toetuseks väidab hageja, et:

komisjon rikkus direktiivi 89/48/EMÜ1, mida on muudetud direktiiviga 2001/19/EÜ2, ning subsidiaarsuse põhimõtet, sest ta keeldus lugemast hageja teaduskraadiks "bakalaureuse- ning magistrikraadi", hoolimata asjaolust, et tema ülikool oli nimetatud vastavust siseriiklikul tasemel selgelt tunnistanud;

komison rikkus mittediskrimineerimise põhimõtet, kui ta õigusvastaselt keeldus üheaastase ametialase kogemusena võtmast arvesse hageja magistrikraadi;

vaidlustatud otsus on õigusvastane, kuna hageja ametialase kogemuse arvutamisel on tehtud ilmne hindamisviga ning kuna see on puudulikult põhjendatud;

kaebus jäeti rahuldamata selliste rakendusmeetmete alusel (komisjoni lepinguliste töötajate värbamise ja rakendamise menetluse üldiste rakendusmeetme artikli 3 lõike 1 punktil c), mille kehtestamiseks puudub komisjonil pädevus muude teenistujate teenistustingimuste artikli 86 lõike 6 alusel.

____________

1 - Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv vähemalt kolmeaastase kutseõppe läbimisel antavate kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohta (EÜT 1989 L 19, lk 16; ELT eriväljaanne 05/01, lk 337).

2 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. mai 2001. aasta direktiiv 2001/19/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/48/EMÜ ja 92/51/EMÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise üldsüsteemi kohta ja nõukogu direktiive 77/452/EMÜ, 77/453/EMÜ, 78/686/EMÜ, 78/687/EMÜ, 78/1026/EMÜ, 78/1027/EMÜ, 80/154/EMÜ, 80/155/EMÜ, 85/384/EMÜ, 85/432/EMÜ, 85/433/EMÜ ja 93/16/EMÜ, mis käsitlevad üldõdede, hambaarstide, veterinaaride, ämmaemandate, arhitektide, farmatseutide ja arstide kutsealasid (EÜT L 206, lk 1; ELT eriväljaanne 05/04, lk 138).