Language of document :

Kanne 30.11.2006 - Reali v. komissio

(Asia F-136/06)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Enzo Reali (Sofia, Bulgaria) (edustaja: asianajaja S. A. Pappas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Työsopimusten tekemistä varten toimivaltaisen viranomaisen 30.8.2006 tekemä se päätös on kumottava, joka tehtiin vastauksena Enzo Realin 7.7.2006 esittämään valitukseen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja on sopimussuhteinen toimihenkilö, jonka palkkaluokaksi on määritelty tehtäväryhmä IV, taso 14. Kantaja väittää, että hänet olisi pitänyt määritellä tasolle 16, koska komission olisi pitänyt huomioida hänen työkokemuksensa keston laskemisen yhteydessä hänen tutkintonsa (Laurea in Scienze Agrarie) siten, että kyseessä on alempi korkeakoulututkinto, jonka jälkeen on suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Vaatimustensa tueksi kantaja väittää, että

komissio rikkoi direktiiviä 89/48/ETY1, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2001/19/EY2, ja loukkasi toissijaisuusperiaatetta, koska se kieltäytyi tunnustamasta, että kantajan tutkinto vastaa alempaa korkeakoulututkintoa, jonka jälkeen on suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, vaikka tutkinnon vastaavuus on aiemmin selvästi tunnustettu kansallisella tasolla hänen yliopistollaan

komissio rikkoi syrjintäkiellon periaatetta, koska se kieltäytyi lainvastaisella tavalla ottamasta kantajan ylempää korkeakoulututkintoa huomioon yhtenä työssäolovuotena

riidanalainen päätös on laiton, koska siinä on ilmeinen arviointivirhe kantajan työkokemuksen laskemisen osalta ja koska sen perustelut ovat puutteelliset

valitus hylättiin sellaisten täytäntöönpanosäännösten nojalla (komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta ja tällaisten toimihenkilöiden käyttämisestä annettujen yleisten täytäntöönpanosäännösten 3 artiklan 1 kohdan c alakohta), joiden antamiseen komissiolle ei ole myönnetty toimivaltaa yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 86 artiklan 6 kohdassa

____________

1 - Vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä 21.12.1988 annettu neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 19, s. 16).

2 - Ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä annettujen neuvoston direktiivien 89/48/ETY ja 92/51/ETY sekä yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, eläinlääkäreiden, kätilöiden, arkkitehtien, farmasian alan ja lääkäreiden toimintaa koskevien direktiivien 77/452/ETY, 77/453/ETY, 78/686/ETY, 78/687/ETY, 78/1026/ETY, 78/1027/ETY, 80/154/ETY, 80/155/ETY, 85/384/ETY, 85/432/ETY, 85/433/ETY ja 93/16/ETY muuttamisesta 14.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/19/EY (EYVL L 206, s. 1).