Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 30. novembrī - Reali pret Komisiju

(lieta F-136/06)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Enzo Reali, Sofija (Bulgārija) (pārstāvis - S. A. Pappas, juriskonsults)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt institūcijas, kas pilnvarota slēgt darba līgumus, 2006. gada 30. augusta lēmumu, ar kuru atbild uz Enzo Reali 2006. gada 7. jūlijā iesniegto sūdzību;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs ir līgumdarbinieks, kas klasificēts IV funkciju grupā 14. pakāpē. Viņš apgalvo, ka viņš būtu bijis jāklasificē 16. pakāpē, jo, nosakot viņa profesionālo pieredzi, Komisijai būtu bijis jāuzskata viņa grāds (Laurea in Scienze Agrarie) par bakalaura grādu kopā ar maģistra grādu (Bachelor Degree plus a Master).

Savas prasības atbalstam prasītājs norāda, ka:

Komisija ir pārkāpusi Direktīvu 89/48/EEK 1, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/19/EK 2, un subsidiaritātes principu, atsakoties atzīt, ka prasītāja grāds ir līdzvērtīgs "Bachelor Degree plus a Master" grādam, kaut gan valsts līmenī šo līdzvērtību jau iepriekš ir skaidri atzinusi viņa universitāte;

Komisija ir pārkāpusi nediskriminācijas principu, nepamatoti atsakoties skaitīt prasītājam piešķirto maģistra grādu par vienu profesionālās pieredzes gadu;

apstrīdētais lēmums ir nelikumīgs, jo pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā, aprēķinot prasītāja profesionālo pieredzi, un nav sniegts pamatojums;

sūdzības noraidījums ir pamatots ar īstenošanas noteikumiem [3. panta 1. punkta c) apakšpunkts Vispārējos īstenošanas noteikumos par Komisijas līgumdarbinieku nodarbināšanas un izmantošanas kārtību], kas pārsniedz Komisijas pilnvaras, kuras tai deleģētās ar Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 86. panta 6. punktu.

____________

1 - Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīva 89/48/EEK par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību (OV 1989 L 19, 16. lpp.).

2 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 14. maija Direktīva 2001/19/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 89/48/EEK un Padomes Direktīvu 92/51/EEK par vispārēju sistēmu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, kā arī Padomes Direktīvu 77/452/EEK, Padomes Direktīvu 77/453/EEK, Padomes Direktīvu 78/686/EEK, Padomes Direktīvu 78/687/EEK, Padomes Direktīvu 78/1026/EEK, Padomes Direktīvu 78/1027/EEK, Padomes Direktīvu 80/154/EEK, Padomes Direktīvu 80/155/EEK, Padomes Direktīvu 85/384/EEK, Padomes Direktīvu 85/432/EEK, Padomes Direktīvu 85/433/EEK un Padomes Direktīvu 93/16/EEK attiecībā uz vispārējās aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, arhitektu, farmaceitu un ārstu profesijām (OV L 206, 1. lpp.).