Language of document :

Beroep ingesteld op 30 november 2006 - Reali / Commissie

(Zaak F-136/06)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Enzo Reali (Sofia, Bulgarije) (vertegenwoordiger: S. A. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit dat het tot sluiten van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag op 30 augustus 2006 heeft gegeven in antwoord op de op 7 juli 2006 door Enzo Reali ingediende klacht;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker is een arbeidscontractant die is ingedeeld in functiegroep IV, rang 14. Hij stelt dat hij in rang 16 had moeten worden ingedeeld, omdat de Commissie bij de berekening van zijn beroepservaring zijn academische titel (Laurea in Scienze Agrarie) als een Bachelor Degree plus een Master had moeten aanmerken.

Tot staving van zijn vordering voert hij aan:

schending door de Commissie van richtlijn 89/48/EEG1, zoals gewijzigd bij richtlijn 2001/19/EG2, en van het subsidiariteitsbeginsel, door niet te erkennen dat verzoekers academische titel gelijkwaardig is aan een "Bachelor Degree plus a Master", ofschoon die gelijkwaardigheid eerder op nationaal niveau door zijn universiteit duidelijk was erkend;

schending door de Commissie van het non-discriminatiebeginsel door verzoekers Master ten onrechte niet mee te rekenen als een jaar beroepservaring;

onwettigheid van het bestreden besluit wegens kennelijk onjuiste beoordeling bij de berekening van verzoekers beroepservaring en ontoereikende motivering;

de afwijzing van de klacht is gebaseerd op uitvoeringsmaatregelen (artikel 3, lid 1, sub c, van de Algemene uitvoeringsbepalingen inzake de procedures voor aanwerving en het gebruik van arbeidscontractanten bij de Commissie) die de bevoegdheid overschrijden die bij artikel 86, lid 6, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen aan de Commissie is gedelegeerd.

____________

1 - Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hogeronderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten (PB 1989, L 19, blz. 16).

2 - . Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 mei 2001 tot wijziging van de richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en de richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en 93/16/EEG van de Raad betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts (PB L 206, blz. 1).