Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2006 r. - Reali przeciwko Komisji

(Sprawa F-136/06)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Enzo Reali (Sofia, Bułgaria) (przedstawiciel: S. A. Pappas, Lawyer)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 30 sierpnia 2006 r. wydanej wskutek zażalenia wniesionego w dniu 7 lipca 2006 r. przez Enzo Realiego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący jest pracownikiem kontraktowym zaszeregowanym w grupie IV stopień 14. Twierdzi, że powinien zostać zaszeregowany do stopnia 16. ponieważ przy obliczaniu jego doświadczenia zawodowego Komisja winna była uwzględnić jego dyplom (Laurea in Scienze Agrarie) jako licencjat wraz z magisterium.

Na poparcie swej skargi podnosi on, że:

- Komisja naruszyła dyrektywę 89/48/EWG1 zmienioną dyrektywą 2001/19/WE2 oraz zasadę pomocniczości odmawiając uznania dyplomu skarżącego za odpowiadający licencjatowi wraz z magisterium, choć równoważność została już wcześniej uznana na szczeblu krajowym przez jego uniwersytet;

- Komisja naruszyła zasadę niedyskryminacji przez nieprawidłową odmowę uznania magisterium skarżącego jako roku doświadczenia zawodowego;

- Zaskarżona decyzja jest bezprawna z uwagi na oczywisty błąd w ocenie popełniony przy obliczaniu doświadczenia zawodowego skarżącego i przez brak uzasadnienia;

- Podstawą oddalenia zażalenia były przepisy wprowadzające [art. 3 ust. 1 lit. c) ogólnych przepisów wprowadzających dotyczących postępowań w sprawie zatrudnienia i wykorzystania personelu kontraktowego w Komisji] wykraczające poza delegację dla Komisji w art. 86 ust. 6 Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot.

____________

1 - Dyrektywa Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata (Dz.U. 1989 L 19, str. 16).

2 - Dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza (Dz.U. L 2006, str. 1).