Language of document :

Acțiune introdusă în data de 30 noiembrie 2006 - Reali/Comisie

(Cauza F-136/06)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Enzo Reali (Sofia, Bulgaria) (reprezentant: S. A. Pappas, lawyer)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei autorității de numire din data de 30 august 2006, prin care aceasta a soluționat contestația formulată de Enzo Reali în data de 7 iulie 2006;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul este agent contractual încadrat în grupa de funcții IV, gradul 14. Acesta susține că ar trebui încadrat la gradul 16 deoarece, la calcularea experienței sale profesionale, Comisia ar fi trebuit să ia în considerare diploma pe care a obținut-o (Laurea in Scienze Agrarie) ca reprezentând o diplomă de licență și una de masterat.

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă următoarele:

Comisia a încălcat Directiva 89/48/CEE1, modificată prin Directiva 2001/19/CE2, precum și principiul subsidiarității, deoarece a refuzat să recunoască faptul că diploma reclamantului este echivalentă unei "diplome de licență plus una de masterat", deși echivalența fusese în mod evident recunoscută anterior, la nivel național, de către universitatea pe care a absolvit-o;

Comisia a încălcat principiul nediscriminării prin faptul că a refuzat pe nedrept să ia în considerare masteratul reclamantului ca reprezentând un an de experiență profesională;

decizia atacată este ilegală urmare a unei erori evidente de apreciere în calcularea experienței profesionale a reclamantului și a faptului că nu este motivată;

respingerea contestației este întemeiată pe măsuri de implementare (articolul 3 alineatul (1) litera c) din Dispozițiile generale de implementare referitoare la procedurile ce reglementează încadrarea în muncă și ocuparea personalului contractual la nivelul Comisiei) care depășesc atribuțiile delegate Comisiei în temeiul articolului 86 alineatul (6) din Condițiile de angajare a altor categorii de agenți ai Comunității.

____________

1 - Directiva 89/48/EEC a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind sistemul general de recunoaștere a diplomelor de învățământ superior acordate pentru formarea profesională cu durata minimă de trei ani (JO 1989 L 19, p. 16).

2 - Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 mai 2001 de modificare a Directivelor 89/48/CEE și 92/51/CEE ale Consiliului privind sistemul general de recunoaștere a calificărilor profesionale și a Directivelor 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE și 93/16/CEE ale Consiliului privind profesiile de asistent medical generalist, medic dentist, medic veterinar, moașă, arhitect, farmacist și medic (JO L 2006, p. 1).