Language of document :

Žaloba podaná 30. novembra 2006 - Reali/Komisia

(Vec F-136/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Enzo Reali (Sofia, Bulharsko) (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 30. augusta 2006 vydaného v reakcii na sťažnosť podanú pánom Enzo Reali 7. júla 2006,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca je zmluvný zamestnanec zaradený do funkčnej skupiny IV, platovej triedy 14. Tvrdí, že mal byť zaradený do platovej triedy 16, pretože pri výpočte dĺžky jeho odbornej praxe mala Komisia zohľadniť stupeň jeho vzdelania (Laurea in Scienze Agrarie) ako stupeň bakalár plus "master".

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza, že:

Komisia porušila Smernicu 89/48/EHS1, zmenenú a doplnenú smernicou 2001/19/ES2 a zásadu subsidiarity, keď odmietla uznať, že stupeň žalobcovho vzdelania je rovnocenný s "bakalárskym stupňom plus master" napriek tomu, že táto rovnocennosť bola už predtým na vnútroštátnej úrovni jasne uznaná jeho univerzitou,

Komisia porušila zásadu zákazu diskriminácie, keď nesprávne odmietla započítať žalobcov "master" ako rok odbornej praxe,

napadnuté rozhodnutie je nezákonné z dôvodu zjavne nesprávneho posúdenia výpočtu dĺžky odbornej praxe žalobcu a nedostatku odôvodnenia,

k zamietnutiu sťažnosti došlo na základe vykonávacích predpisov [článok 3 ods. 1 písm. c) Všeobecných vykonávacích predpisov procesov prijímania a používania zmluvných zamestnancov v Komisii], pri ktorých došlo k prekročeniu právomoci udelenej Komisii v článku 86 ods. 6 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Spoločenstiev.

____________

1 - Smernica Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov (Ú. v. ES 1989 L 19, s. 16; Mim. vyd. 05/001, s. 337).

2 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS, týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár (Ú. v. ES L 2006, s. 1; Mim. vyd. 05/008, s. 138).