Language of document :

Tožba, vložena 30. novembra 2006 - Reali proti Komisiji

(Zadeva F-136/06)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Enzo Reali (Sofija, Bolgarija) (zastopnik: S. A. Pappas, Lawyer)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču za uslužbence predlaga, naj:

odločbo organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, z dne 30. avgusta 2006, ki je bila izdana v odgovor na pritožbo, ki jo je 7. julija 2006 vložil Enzo Reali, razglasi za nično;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je pogodbena uslužbenka, razvrščena v funkcionalno skupino IV, naziv 14. Trdi, da bi morala biti razvrščena v naziv 16, saj bi morala Komisija pri izračunu njegovih delovnih izkušenj upoštevati njegovo diplomo (Laurea in Scienze Agrarie) kot diplomo in magisterij.

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka trdi, da:

je Komisija s tem, da ni priznala, da je diploma tožeče stranke enakovredna z "Bachelor Degree plus a Master", čeprav jo je njegova Univerza na nacionalni ravni očitno priznala, kršila Direktivo 89/48/EGS1, kot je bila spremenjena z Direktivo 2001/19/ES2 in načelo subsidiarnosti;

je Komisija s tem, da neupravičeno ni upoštevala magisterija tožeče stranke kot leta delovnih izkušenj, kršila načelo prepovedi diskriminacije;

je izpodbijana odločba nezakonita zaradi očitne napake pri presoji izračuna delovnih izkušenj tožeče stranke in zaradi neobrazložitve;

zavrnitev pritožbe temelji na izvedbenih ukrepih [člen 3(1)(c) Splošnih predpisov za izvedbo postopka zaposlovanja in uporabe pogodbenega osebja Komisije], ki ne spadajo v pristojnosti Komisije na podlagi člena 86(6) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti.

____________

1 - Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o splošnem sistemu priznavanja visokošolskih diplom, pridobljenih s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki traja najmanj tri leta (89/48/EGS) (UL 1989 L 19, str. 16).

2 - Direktiva 2001/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. maja 2001, o spremembah direktiv Sveta 89/48/EGS in 92/51/EGS o splošnem sistemu priznavanja poklicnih kvalifikacij in direktiv Sveta 77/452/EGS, 77/453/EGS, 78/686/EGS, 78/687/EGS, 78/1026/EGS, 78/1027/EGS, 80/154/EGS, 80/155/EGS, 85/384/EGS, 85/432/EGS, 85/433/EGS in 93/16/EGS v zvezi s poklici medicinske sestre, odgovorne za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, veterinarja, babice, arhitekta, farmacevta in zdravnika (UL L 2006, str. 1).